Καταστατικό του Συνδέσμου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΑΞΕΩΣ 1977

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 1977» με έδρα την Αθήνα και προσωρινή διεύθυνση επί της οδού Ρηγίλλης αριθμό 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Συνδέσμου όταν αυτό απαιτηθεί, και εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Αθηνών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 2

1. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαθητών της τάξεως 1977 της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, όσο και κατά την μακροχρόνια υπηρεσία τους στο Στρατό, αλλά και μετά την αποστρατεία τους.

2. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συμμαθητών και των οικογενειών τους.

3. Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδρομών στο Εσωτερικό και Εξωτερικό.

4. Η ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου με διαλέξεις, ομιλίες και λοιπές δραστηριότητες, επί θεμάτων επιστημονικού, πολιτιστικού, εθνικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.

Άρθρο 3

Ο Σύνδεσμος απέχει από κάθε ανάμιξη σε ζητήματα πολιτικής φύσεως.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 4

1. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τακτικά και μη τακτικά μέλη.

2. Για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Συνδέσμου, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, πρέπει να είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων του έτους 1977, ή να έχει φοιτήσει με την Τάξη 1977 τουλάχιστον επί ένα (1) έτος σπουδών.

3. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγγραφη πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών και έγκριση της προτάσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη των οικογενειών των τακτικών μελών ή άλλα εϋυπόληπτα μέλη της κοινωνίας που θα προσφέρουν υπηρεσίες στο Σύνδεσμο.

4. Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη.

Άρθρο 5

1. Μέλη τα οποία αποδεδειγμένα προβούν σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς του Συνδέσμου ή επιδείξουν διαγωγή ανάρμοστη προς την ιδιότητά τους ως μέλη, διαγράφονται του Συνδέσμου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα ληφθεί κατά πλειοψηφία. Κάθε πρόταση για διαγραφή μέλους πρέπει να υπογράφεται από πέντε (5) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη και να περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία του Συνδέσμου για εισαγωγή στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως για λήψη αποφάσεως.

2. Ένα μέλος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να αποχωρήσει από το Σύνδεσμο οποτεδήποτε, αφού καταβάλει την εισφορά του τρέχοντος έτους.

3. Κάθε μέλος τακτικό ή μη τακτικό υποχρεώνεται να καταβάλλει εφ’ άπαξ σαν δικαίωμα εγγραφής ευρώ είκοσι (20) και ετήσια συνδρομή επίσης ευρώ είκοσι (20). Τα ποσά αυτά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και θα χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Συνδέσμου. Μέλη που καθυστερούν συνδρομή ενός έτους παρά την ειδοποίηση του ταμία, δεν είναι ταμειακά εντάξει, δεν δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνελεύσεις του Συνδέσμου και διαγράφονται από το Σύνδεσμο μετά από απόφαση του Δ.Σ.

4. Η σύζυγος ή το μεγαλύτερο τέκνο των συμμαθητών της τάξεως 1977 της Σ.Σ.Ε. που έχουν αποβιώσει, καθίστανται αυτοδικαίως μη τακτικά μέλη του Συνδέσμουτιμής ένεκεν και απαλλάσσονται της καταβολής του αντιτίμου εγγραφής ή της ετήσιας συνδρομής.

Άρθρο 6

Πόροι του Συνδέσμου, εκτός από το αναφερόμενο στο άρθρο 5 δικαίωμα εγγραφής και συνδρομής, λογίζονται και οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στο Σύνδεσμο, καθώς και οι πρόσοδοι των κεφαλαίων ή της περιουσίας του. Επίσης τυχόν έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, όπως εκδρομές, χοροεσπερίδες, κ.λ.π.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά εντάξει μελών, ο Σύνδεσμος απονέμει τιμητικές διακρίσεις σε πρόσωπα που προσέφεραν σοβαρή και σημαντική οικονομική ή υλική βοήθεια και υπηρεσία για την προώθηση ή επιτυχία των σκοπών του.Οι τιμητικές αυτές διακρίσεις υλοποιούνται με απονομή ειδικού διπλώματος ή πλακέτας ανάλογα με την περίπτωση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 8

1. Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών,

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

2. Κάθε όργανο του Συνδέσμου τηρεί κεχωρισμένα βιβλίο των συνεδριάσεών του.

3. Κάθε μέλος οποιουδήποτε από τα παραπάνω όργανα, το οποίο διατυπώνει διαφωνία σε οποιοδήποτε θέμα, δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση στα πρακτικά της διαφορετικής του γνώμης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου. Αποτελείται από τα τακτικά μέλη του και αποφασίζει μέσα στα όρια του Νόμου και του παρόντος καταστατικού για κάθε θέμα που αφορά τους σκοπούς του Συνδέσμου. Εγκρίνει, τροποποιεί ή εξαφανίζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προεδρείου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

2. Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών γίνεται κάθε χρόνο εντός του πρώτου τριμήνου, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ώρα και ημέρα που ορίζονται με απόφασή του, κατά την οποία τίθενται υπό την κρίση και έλεγχο των μελών :

α. Ο απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος που πέρασε.

β. Η υποβολή της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

δ. Η εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για την νέα περίοδο.

ε. Κάθε άλλο θέμα που υποβάλλεται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης από το Δ.Σ. ή τιθέμενο γραπτώς από τουλάχιστον πέντε (5) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.

στ. Αρχαιρεσίες ανά διετία.

Άρθρο 10

Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται οσάκις παρίσταται έκτακτη ανάγκη κατά την κρίση του Δ.Σ.. Επίσης το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 15 ημερών να καλεί την Γενική Συνέλευση, εάν τούτο ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον είκοσι (20) ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη για σοβαρά και συγκεκριμένα θέματα.

Άρθρο 11

Οι προσκλήσεις για τις συνελεύσεις πρέπει να αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα πραγματοποιηθεί τόσο η κανονική Γενική Συνέλευση, όσο και η επαναληπτική, εφόσον δεν υπάρξει απαρτία.Οι προσκλήσεις γίνονται με προσωπικές επιστολές που αποστέλλονται στα τακτικά μέλη από το Δ.Σ., ένα μήνα πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12

1. Η Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον παρίστανται σ’ αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση πραγματοποιείται με την παρουσία είκοσι (20) τουλάχιστον εκ των τακτικών μελών και σε περίπτωση αδυναμίας, καλείται νέα με τα ίδια θέματα προς συζήτηση μετά παρέλευση 8 ημερών και υπάρχει απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

2. Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών εκλέγει με ανάταση των χειρών επιτροπή (Πρόεδρο και Γραμματέα), η οποία διευθύνει τις εργασίες της και τηρεί τα πρακτικά.

3. Ο Πρόεδρος ορίζει εκ των μελών δύο ψηφοσυλλέκτες εγκρινομένους από την Συνέλευση.

4. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών για εκλογή οργάνων στην επιτροπή αυτή δεν συμμετέχουν υποψήφιοι.

Άρθρο 13

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.

2. Τακτικά μέλη δύνανται να εξουσιοδοτήσουν έγκυρα και εγγράφως έτερα τακτικά μέλη προκειμένου να εκπροσωπηθούν στη Γενική Συνέλευση και να λαμβάνουν για αυτούς αποφάσεις.

3. Κάθε ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως για αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι μυστική, ενώ κάθε άλλη ψηφοφορία μπορεί να γίνεται δι’ ανατάσεως των χειρών ή δι’ ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 14

Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ενεργούνται κάθε δύο χρόνια, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ή κατά έκτακτη τοιαύτη, σε περίπτωση παραιτήσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή αδυναμίας αυτού να σχηματίσει απαρτία σε πλέον των τριών (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις. Αν συμβεί αυτό, προκηρύσσονται νέες αρχαιρεσίες εντός είκοσι (20) ημερών με έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11. Τις αρχαιρεσίες ενεργεί τετραμελής εφορευτική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και δύο (2) ψηφοσυλλέκτες, η οποία εφορεύει τις αρχαιρεσίες (άρθρο 12).

Άρθρο 15

Δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι», έχουν τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών και ο πίνακας με τα ονόματά τους αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συνδέσμου (αν υπάρχουν).

Αν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως συμπληρώνει τον Πίνακα από τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνελεύσεως.

Από τους υποψηφίους θα εκλεγούν για μεν το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) μέλη, δηλαδή επτά (7) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά, για δε την Εξελεγκτική Επιτροπή πέντε (5) μέλη, δηλαδή τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά.

Άρθρο 16

1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που φέρει την σφραγίδα του Συνδέσμου, στο οποίο αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων, διαχωριζομένων σε «Υποψηφίους Διοικητικού Συμβουλίου» και «Υποψηφίους Εξελεγκτικής Επιτροπής».

2. Οι σταυροί προτίμησης είναι ίσοι με τον αριθμό των τακτικών μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αντίστοιχα. Ψηφοδέλτιο με λιγότερους σταυρούς προτίμησης θεωρείται έγκυρο, ενώ με περισσότερους άκυρο.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των εκλεγέντων υποψηφίων, το ζήτημα λύνεται από την Εφορευτική Επιτροπή, με κλήρο μεταξύ αυτών που ισοψηφίστηκαν.

4. Το απουσιάζον μέλος κατά τις αρχαιρεσίες μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μέσω άλλου μέλους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το τελευταίο αυτό μέλος θα προσκομίσει προς την Εφορευτική Επιτροπή εξουσιοδότηση του απόντος μέλους, θεωρημένη από την αρμόδια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.

5. Για τις αρχαιρεσίες και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως τηρούνται από τον Γραμματέα αυτής πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο ονομαζόμενο «Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων» και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και την Εφορευτική Επιτροπή.

6. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει ως εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. αυτούς που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 17

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία σε γενική συνέλευση των τακτικών μελών από πίνακα υποψηφίων, έπειτα από υποβολή υποψηφιότητας εγγράφως (είναι αποδεκτή η αποστολή με fax ή email) στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνερχόμενο μετά την εκλογή του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, τον Ταμία και δύο (2) τακτικά μέλη.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου, διαχειρίζεται το κεφάλαιο και την περιουσία αυτού, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συνελεύσεως, αποφασίζει για την μίσθωση ακινήτων, έγερση αγωγής, συμβιβασμό, κατάργηση δίκης και διορισμό πληρεξουσίου.

4. Επιτρέπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει σε Επιτροπές ή πρόσωπα με ευθύνη του και κάτω από την άμεση αυτού επίβλεψη και έλεγχο, την μελέτη θεμάτων κάθε μορφής μέσα στα όρια του νόμου και τους σκοπούς του Συνδέσμου. Επίσης αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μία φορά το τρίμηνο, έκτακτα δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή εφόσον το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται πέντε τουλάχιστον από τα μέλη του, λαμβάνει δε αποφάσεις κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα των συνεδριάσεων αυτού επί τρείς (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, αντικαθίσταται με άλλο αναπληρωματικό, με απόφαση των λοιπών μελών. Όλως εξαιρετικώς απαρτία του Δ.Σ. δύναται να θεωρηθεί και η παρουσία τριών (3) μελών σε περίπτωση που επί τρείς συνεχείς συνεδριάσεις δεν υπάρχει η απαρτία των πέντε (5) μελών. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα, όπου αναγράφονται οι αποφάσεις που λήφθηκαν όπως και τυχόν διαφορετικές απόψεις. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 18

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση του Συνδέσμου στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κ.λ.π., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στα μέλη του οργάνου, αφαιρεί τον λόγο, όταν πρέπει να τον αφαιρέσει, σε περιπτώσεις παρεκτροπών κ.λ.π., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα του Συνδέσμου, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα του Συνδέσμου για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ., με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ., εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ., έχει την Ανώτατη Εποπτεία του Συνδέσμου, ενεργεί παν ό,τι επιβάλλει το συμφέρον του, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του Καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

3. Μετά την λήξη της θητείας τους, οι αιρετοί Πρόεδροι του Συνδέσμου θεωρούνται αυτοδίκαια επίτιμα μέλη του Δ.Σ. και δύνανται να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις του, άνευ ψήφου.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 19

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των Γραφείων, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ενεργεί τις εγγραφές των μελών, τηρεί το μητρώο αυτών, τηρεί λεπτομερή στοιχεία της περιουσίας του Συνδέσμου, αποσφραγίζει τα εισερχόμενα έγγραφα, τηρεί Πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, φροντίζει για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Μαζί με τον Πρόεδρο καταρτίζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το μέλος του Δ.Σ. το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Άρθρο 20

Ο υπεύθυνος επί των δημοσίων σχέσεων ευθύνεται για τη διατήρηση και ανάπτυξη αρίστων σχέσεων και δεσμών μετά των άλλων Συνδέσμων των συναδέλφων Αξιωματικών ως και κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, ως και λοιπών ευϋπόληπτων μελών της κοινωνίας. Έχει την ευθύνη και εποπτεία της καλής οργανώσεως των υπό του Συνδέσμου οργανουμένων εορτών, διαλέξεων, πνευματικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 21

1. Ο Ταμίας ενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων του Συνδέσμου και πληρώνει τις δαπάνες με εντάλματα που προσυπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, τηρεί δε τα σχετικά βιβλία της διαχειρίσεώς του και δίνει λόγο στο Δ.Σ. Οι ενεργούμενες πληρωμές καλύπτονται απαραιτήτως με νόμιμα παραστατικά.

2. Ο Ταμίας υποβάλλει κάθε χρόνο τον απολογισμό στην Συνέλευση των μελών, κάθε δε τρίμηνο συνοπτική κατάσταση στο Δ.Σ..

3. Ο Ταμίας δύναται να κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι τριακόσια (300) ευρώ για τις τρέχουσες ανάγκες, τα λοιπά δε χρήματα καταθέτει σε λογαριασμό του Συνδέσμου σε κάποια Ελληνική Τράπεζα ή Ταμιευτήριο, απ’ όπου η ανάληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυόμενου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του Δ.Σ. και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο δέκα επτά (17) για το Δ.Σ.

2. Μετά την εκλογή της η Ε.Ε. συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Ο ετήσιος διαχειριστικός έλεγχος ενεργείται από την Ε.Ε. και το πόρισμα υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο μετά από ενημέρωση του Προέδρου και του Ταμία του Συνδέσμου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα. Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στο Δ.Σ. εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 23

1. Η σφραγίδα του Συνδέσμου είναι κυκλική, φέρει περιμετρικά τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ» και στο κέντρο το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, άνωθεν του οποίου αναγράφεται «ΤΑΞΗ 1977» και στο κάτω μέρος περικλείεται από δύο κλώνους δάφνης.

2. Το έμβλημα του Συνδέσμου είναι κυκλικό, φέρει περιμετρικά κίτρινο σειρίτι, εσωτερικά αυτού τον τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ» και στο κέντρο το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, άνωθεν του οποίου αναγράφεται «ΤΑΞΗ 1977» και στο κάτω μέρος περικλείεται από δύο κλώνους δάφνης.

3. Η σημαία του Συνδέσμου είναι η ελληνική με τον τίτλο του Συνδέσμου σε αυτή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Άρθρο 24

1. Η τροποποίηση του καταστατικού και η διάλυση του Συνδέσμου γίνονται με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, προς την Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά για το λόγο αυτό.

2. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η παρουσία του ½ των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με θετικές ψήφους των ¾ των παρόντων μελών.

3. Οριστική διάλυση του Συνδέσμου επέρχεται εφόσον τα εναπομείναντα τακτικά μέλη μειωθούν σε λιγότερα από είκοσι (20).

4. Σε περίπτωση διάλυσης ορίζεται από τη Γ.Σ. τριμελής επιτροπή για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων. Η περιουσία του Συνδέσμου δεν επιστρέφεται ούτε διανέμεται στα μέλη του, αλλά περιέρχεται με απόφαση της Γ.Σ. κατά προτίμηση στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) ή σε άλλη Στρατιωτική αρχή.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25

1. Για ό,τι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία.2. Μέχρι την έγκριση του παρόντος, η Διοίκηση του Συνδέσμου ασκείται προσωρινά από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εξουσιοδοτήθηκε να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την δικαστική αναγνώριση του συγκροτουμένου Συνδέσμου και τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών Συμβουλίων (Δ.Σ. και Ε.Ε.), εντός τριών (3) μηνών από εγκρίσεως του παρόντος. 3. Το παρόν καταστατικό περιέχει είκοσι πέντε (25) άρθρα και εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τα παρακάτω αναγραφόμενα ιδρυτικά μέλη :

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αβράμης Κων/νος (Τ.Υ.) 13. Ουζούνογλου Ευστράτιος (Τ.Υ.)

2. Δρίζης Θεόδωρος (Τ.Υ.) 14. Παπακώστας Κων/νος (Τ.Υ.)

3. Καρπούζης Γεώργιος (Τ.Υ.) 15. Παπαχαραλάμπους Γρηγ. (Τ.Υ.)

4. Κοσμάς Αθανάσιος (Τ.Υ.) 16. Πατρινός Γεώργιος (Τ.Υ.)

5. Κοτσίφης Ιωσήφ (Τ.Υ.) 17. Πελεκάσης Γεώργιος (Τ.Υ.)

6. Κουϊμτζής Δημήτριος (Τ.Υ.) 18. Σταθιάς Γεώργιος (Τ.Υ.)

7. Λάμπρου Αθανάσιος (Τ.Υ.) 19. Στασινός Ιωάννης (Τ.Υ.)

8. Λιόλιος Κων/νος (Τ.Υ.) 20. Τεκίδης Πέτρος (Τ.Υ.)

9. Μερτζιάνης Δημήτριος (Τ.Υ.) 21. Τσιμέκας Χρήστος (Τ.Υ.)

10. Μουρίκης Αθανάσιος (Τ.Υ.) 22. Φιλιππουπολίτης Ιωάννης (Τ.Υ.)

11. Μποτωνάκης Παντελεήμων (Τ.Υ.) 23. Χαλαστάρας Γεώργιος (Τ.Υ.)

12. Νταούτης Παναγιώτης (Τ.Υ.)

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση